profesjonalizm, rzetelność doświadczenie

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata - Mediatora dr Arkadiusza Polańskiego prowadzona jest przez doświadczonego adwokata oraz zespół prawników i wspólników, którzy oferują kompleksową pomoc prawną w zakresie wielu dziedzin prawa. Nasze usługi świadczymy zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców. Kancelaria wyróżnia się profesjonalnym podejściem do każdej sprawy oraz każdego Klienta. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych oraz w negocjacjach pozasądowych. W Naszej ofercie znajdują się m.in. porady prawne, sporządzanie pism, reprezentowanie Klientów przed sądami oraz organami państwowymi, a także mediacje i negocjacje w sporach cywilnych i handlowych. Współpracując z Nami posiadają Państwo gwarancję profesjonalnej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania. Nasza Kancelaria działa zgodnie z obowiązującymi standardami etycznymi, zachowując pełną poufność i dyskrecję w prowadzeniu spraw Klientów.
Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii.

► Koszt porady prawnej wynosi 300 zł brutto i obejmuje czas do 45 min. Opłata ta może wzrosnąć w przypadku konieczności dokonania analizy dokumentów dostarczonych przez Klienta lub gdy czas trwania porady ulegnie przedłużeniu.
► Honorarium za wykonaną usługę lub reprezentację w sprawie wyceniane jest indywidualnie, w zależności od stopnia zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie.

Czym zajmuje się kancelaria?

i kto może skorzystać z usług?
Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi w sprawach cywilnych w tym o zapłatę, dochodzenie wierzytelności, sporządzanie pism i umów, sporządzanie opinii prawnych, roszczenia z umów, nienależyte wykonanie zobowiązania – zlecenia, dzieła, odstąpienie od umowy, egzekwowanie kar umownych, wada oświadczenia woli, odszkodowanie, zasiedzenie, służebność, rękojmię z tytułu wady rzeczy, upadłość konsumencką, zniesienie współwłasności, odwołanie darowizny i inne.

PRAWO KARNE i wykroczenia

Kancelaria świadczy usługi w sprawach karnych w tym prowadzenia pojazdów po alkoholu 178a kk, odebrania prawa jazdy, wykroczeń, znęcania, zniesławienia, oszustwa, zniszczenia mienia, stosowania gróźb karalnych, wykonania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego – SDE i inne.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy usługi w sprawach rodzinnych w tym o alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie stałego miejsca zamieszkania dziecka, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, przysposobienie, podział majątku wspólnego, ubezwłasnowolnienie, uzyskanie zgody przez sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem i inne.

Prawo spadkowe

Kancelaria świadczy usługi w sprawach spadkowych w tym o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku (ze zniesieniem współwłasności), podważenie testamentu, wydziedziczenie osoby uprawnionej do spadku, o odrzucenie spadku, uchylenie się od negatywnych skutków prawnych w przypadku uchybienia terminowi złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, uchylenie się od długów spadkowych, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – dziecka, porady przed sporządzeniem testamentu i inne.

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego – handlowego – prawa przedsiębiorców w tym o dochodzenie wierzytelności, roszczenia z tytułu nienależycie wykonanego zobowiązania – kontraktu, egzekwowanie kar umownych, analiza umów i kontraktów, roszczenia pieniężne – zapłatę, sporządzanie uchwał, zakładanie firmy, sporządzanie umowy spółki, likwidacja spółki oraz organizacji i inne.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi w sprawach pracowniczych – z zakresu prawa pracy w tym roszczenia o zapłatę, zastrzeżenia do świadectwa pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowanie z tytułu naruszenia praw pracowniczych, roszczenia z tytułu mobbingu, zwolnienia w okresie ochronnym – przedemerytalnym, roszczenia z tytułu zakazu konkurencji i inne.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy usługi w sprawach administracyjnych w tym sporządzanie wniosków, odwołanie od decyzji, zaskarżanie uchwał, zaskarżanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego MPZP, wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, reprezentowanie przed organami administracji publicznej, załatwianie spraw urzędowych, załatwianie dokumentów urzędowych, świadczeniaa 500+, Familienkasse – Kindergeld i inne.

Sprawy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS ) i pochodne

Kancelaria świadczy usługi w sprawach ZUS – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tym sporządzanie wniosków o przyznanie zasiłku, renty, emerytury, odszkodowania, innych świadczeń, odwołanie od decyzji ZUS, uchylenie się od skutków nienależnie pobranego zasiłku i świadczeń, świadczenie rodzicielskie, świadczenie opiekuńcze, świadczenie wychowawcze, świadczenie pielęgnacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, renta powypadkowa, z tytułu wypadku przy pracy, odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej ZUS, świadczenie uzupełniające, świadczenia PFRON, orzeczenia o niepełnosprawności i inne.

Sprawy przed Państwową Inspekcją Sanitarną – SANEPID i dotyczące COVID – 19

Kancelaria świadczy usługi w zakresie odwołania od kar finansowych nakładanych przez SANEPID w przypadku naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także w przypadku naruszenia obostrzeń (reżimu) sanitarnych, naruszenia kwarantanny i inne.

Mediacje

Kancelaria zajmuje się również rozwiązywaniem sporów prawnych za pośrednictwem mediacji, zarówno na etapie pozasądowym, a także w toku postępowania sądowego. Mediacje mogą być prowadzone na każdym etapie konfliktu, przy czym są one bezstronne, poufne, neutralne i dobrowolne, zmierzające do wypracowania porozumienia pomiędzy stronami sporu.

Poznajmy się

Nasz zespół
Dr Arkadiusz Polański
Dr Arkadiusz Polański
Właściciel Kancelarii – Adwokat, mediator i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od wielu lat wykonuje pracę w zawodzie prawnika – adwokata, współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi w całej Polsce i na świecie. Jest autorem szeregu publikacji naukowych publikowanych na rynku polskim oraz międzynarodowym. Wciąż pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach i kursach branżowych. Członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach oraz stowarzyszenia prawniczego LexTime. Interesuje się również szeroko pojętą nauką kryminalistyki, a przede wszystkim problematyką związaną z kryminalistyczną ekspertyzą dokumentów oraz informatyką śledczą. Prywatnie pasjonat motoryzacji, nowych technologii, fotografii, sportów wodnych i zimowych. Miłośnik czworonogów.
DR EWA POLAŃSKA
DR EWA POLAŃSKA
Prawnik i doktor nauk prawnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, magister zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych – Charakterystyka i Audyt Energetyczny Budynku – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach oraz Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zawodzie prawnika, współpracując z renomowanymi kancelariami adwokackimi, jak również w obsłudze nieruchomości i związanych z nimi aspektami prawnymi. Swoją wiedzę pogłębia na specjalistycznych kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa cywilnego, karnego, międzynarodowego i kryminalistyki. Prywatnie entuzjastka podróży, sportu, lotnictwa i zwierząt.

referencje

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z Nami, omówimy szczegóły!